Όροι χρήσης

 1. Ο παρών δικτυακός τόπος https://www.thefourthletter.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στον ιστότοπο https://www.thefourthletter.gr καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτήν συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τον ιστότοπο https://www.thefourthletter.gr, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τον ιστότοπο https://www.thefourthletter.gr, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, ο ιστότοπος https://www.thefourthletter.gr πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 4. Ο ιστότοπος https://www.thefourthletter.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
 5. Ο ιστότοπος https://www.thefourthletter.gr είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 6. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον ιστότοπο https://www.thefourthletter.gr (σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα τα εν γένει αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Διώνης Αγγελικής Μαζαράκη και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
 7. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστότοπου https://www.thefourthletter.gr, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
  1. Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
  2. Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
   1. παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
   2. προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
   3. έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
   4. παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
  3. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου https://www.thefourthletter.gr, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
  4. Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
  5. Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

  Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του ιστότοπου https://www.thefourthletter.gr, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 8. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να ζητηθούν από τον ιστότοπο https://www.thefourthletter.gr τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Διώνη Αγγελική Μαζαράκη και ο ιστότοπος https://www.thefourthletter.gr δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Διώνη Αγγελική Μαζαράκη δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστότοπου https://www.thefourthletter.gr σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 9. Η Διώνη Αγγελική Μαζαράκη και ο ιστότοπος https://www.thefourthletter.gr δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του ιστότοπου https://www.thefourthletter.gr, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 10. Η Διώνη Αγγελική Μαζαράκη μπορεί να χρησιμοποιήσει session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 11. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Κέρκυρας.
 1. Terms
  By accessing the web site at https://www.thefourthletter.gr you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trademark law.
 2. Use License
  Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on The Fourth Letter’s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not: modify or copy the materials; use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial); attempt to decompile or reverse engineer any software contained on The Fourth Letter’s web site; remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
  This license shall automatically terminate if you violate any of these
  restrictions and may be terminated by The Fourth Letter at any time. Upon
  terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.
 3. Disclaimer
  The materials on The Fourth Letter’s web site are provided “as is”. The Fourth Letter makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non- infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, The Fourth Letter does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.
 4. Limitations
  In no event shall The Fourth Letter or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on The Fourth Letter’s Internet site, even if The Fourth Letter or a The Fourth Letter authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.
 5. Revisions and Errata
  The materials appearing on The Fourth Letter's web site could include  technical, typographical, or photographic errors. The Fourth Letter does not  warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or  current. The Fourth Letter may make changes to the materials contained on  its web site at any time without notice. The Fourth Letter does not, however, make any commitment to update the materials.
 6. Links
  The Fourth Letter has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by The Fourth Letter of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.
 7. Site Terms of Use Modifications
  The Fourth Letter may revise these terms of use for its web site at any time  without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.
 8. Governing Law
  Any claim relating to The Fourth Letter’s web site shall be governed by the laws of Athens, Greece without regard to its conflict of law provisions.